beroepscode

Eén beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Presentatie beroepscode VVN en de andere betrokken partijen willen dit samen met jou vieren op 8 januari 2015 tijdens het middagsymposium De sleutel tot een goede beroepsuitoefening, één beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Daar wordt niet alleen de beroepscode officieel overhandigd, er is ook een interactief programma.
Beroepscode Wikipedia.
Een bekend voorbeeld van een beroepscode is de eed van Hippocrates die medici afleggen wanneer ze hun beroep gaan uitoefenen.: Ik zal mijn vermogens gebruiken om zieken naar beste weten en oordeel te helpen; ik zal me onthouden van het schaden en tekortdoen van wie ook.
Nationale Beroepscode.
In 2014 hebben VVN, NU91, FNV Zorg Welzijn, CNV Zorg Welzijn, RMU sector Gezondheidszorg en Welzijn Het Richtsnoer, HCF Nederland en CGMV hard gewerkt aan één beroepscode. Het resultaat van deze unieke samenwerking is de nieuwe Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
Beroepscode en wetgeving Logopediepraktijk Rietlanden.
Beroepscode en wetgeving. Beroepscode en wetgeving. Beroepscode en wetgeving. Cliëntgegevens en informatie over de logopedische behandeling zijn vertrouwelijk van aard. Binnen Logopediepraktijk Rietlanden wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wetten Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO worden nageleefd.
Beroepscode NVDA.
De beroepscode BC 2019 helpt je om keuzes te maken bij ethische kwesties en morele dilemmas. De code beschrijft het waarden en normenstelsel van de beroepsgroep van doktersassistenten: wat je in de uitoefening van je beroep wel of niet hoort te doen.
Beroepscode FVB.
Er is een wisselwerking tussen normen die in de beroepscode zijn neergelegd en de normen die de FVB Klachtencommissie hanteert. In een aantal uitspraken heeft de klachtencommissie de beroepscode als richtsnoer laten gelden bij de beoordeling van wat van vaktherapeuten verwacht mag worden.
Beroepscode: waarden en normen zorgprofessionals VVN.
De Beroepscode VV en handleiding De Beroepscode VV is gratis te downloaden voor elke zorgprofessional. Naast de gratis download biedt VVN de uitgave Hoe gebruik je de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dit is een praktische handleiding voor het werken met de beroepscode.
Adiona BeroepsCode Stichting Adiona.
komt op voor de belangen van het kind, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.
beroepscode Nederlands woordenboek Woorden.org.
2 definities op Encyclo. Een beroepscode is een beschrijving van het waarden en normenstelsel van een beroepsgroep. Ze biedt een samenhangend geheel van principes en regels met betrekking tot d. 1 Ongeschreven werkregels. Toon uitgebreidere definities. Deze woorden beginnen met beroepscode.:
Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker BPSW.
Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker beschrijft de beroepsnormen die voor jou als professional in de jeugdzorg gelden. Bij moeilijke vragen en dilemmas dient de code als leidraad voor je professionele handelen en als toetssteen voor je eigen oordeelsvorming.
De Beroepscode NIP.
Hieronder worden vragen besproken die samenhangen met de werking en toepassing van de Beroepscode. Wat is de Beroepscode? De Beroepscode voluit de Beroepscode voor psychologen 2015 is een verzameling richtlijnen gebaseerd op ethische basisprincipes, vastgesteld door de Ledenraad van het NIP.

Contacteer ons

Resultaten voor beroepscode